بهترین دهه

امسال غربت، شکوه ساخت. آشفته بودیم که امسال شکوه عزا نباشد و هیبت بیرق ها نبینیم؛ اما پایان دهه همه دیدند آنچه آنچنان شد.

گزارش تصویری
تبلیغات شما 1
تبلیغات شما 2
تبلیغات شما 3
تبلیغات شما 4